Breaking News
Home / Καταστατικό ΕΕΑΚΑ

Καταστατικό ΕΕΑΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Συνίσταται επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ” (“HELLENIC SOCIETY OF ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY”) που έχει απεριόριστη διάρκεια.
2. Η Εταιρεία έχει μόνιμη έδρα την Αθήνα.
3. Η σφραγίδα της Εταιρείας, που τίθεται σε όλα τα έγγραφά της, έχει κυκλικό σχήμα, φέρει στο μέσο σχηματική παράσταση σιτευτικού κυττάρου με δύο μόρια ανοσοσφαιρίνης Ε και περιμετρικά τα αρχικά της επωνυμίας της Εταιρείας στα ελληνικά και αγγλικά:
EEAKA-HSACI και την χρονολογία ίδρυσης της Εταιρείας 1973.
Υπόδειγμα της ανωτέρω σφραγίδας υπάρχει στο εξώφυλλο και στην πρώτη σελίδα αυτού του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Η Εταιρεία έχει επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και γνωμοδοτικούς σκοπούς   που αποβλέπουν:
2. α) Στην προαγωγή της αλλεργιολογίας και κλινικής ανοσολογίας.
β) Στην αξιοποίηση και ενδεδειγμένη εφαρμογή των σχετικών γνώσεων προς όφελος της επιστήμης, της κοινωνίας και των αρρώστων
γ) Προάσπιση τους κύρους της ειδικότητας της αλλεργιολογίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Οι ανωτέρω σκοποί επιδιώκονται με τα εξής μέσα:
1. Συστηματική και διαρκής παρακολούθηση των σχετικών με την αλλεργιολογία και κλινική ανοσολογία ιατρικών εξελίξεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Υποβοήθηση της έρευνας στο χώρο αυτό με σύσταση και λειτουργία επιτροπών και τομέων μελέτης των αλλεργικών νοσημάτων, εφόσον δε οι πόροι της Εταιρείας το επιτρέπουν, με επιχορήγηση ερευνητικών προγραμμάτων, υποτροφιών και βράβευσης εργασιών.
3. Ενημέρωση των μελών της καθώς και Ιατρών άλλων ειδικοτήτων με εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζομένης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην αλλεργιολογία και κλινική ανοσολογία.
4. Διαφώτιση της κοινής γνώμης και κάθε αρμοδίου σε αρμοδίου σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας της Αλλεργιολογίας.
5. Οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων στην Αθήνα και την επαρχία.
6. Έκδοση επιστημονικών εντύπων, ενημερωτικών δελτίων και περιοδικού, του οποίου η λειτουργία θα διέπεται από εσωτερικό κανονισμό.
7. Η επιστημονική σύνδεση και συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή όσο και με την Διεθνή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας ή και με άλλους παρεμφερείς ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις ή ιδρύματα.
8. Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε επιτροπές μελέτης, οργάνωσης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
9. Με κάθε κατάλληλο μέσο συμβολή στην βελτίωση των Αλλεργιολογικών Κέντρων που ήδη υπάρχουν, καθώς και στην ίδρυση νέων Μονάδων σε όλη την χώρα.
10. Παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των συνθηκών εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην Αλλεργιολογία και υποβολή προτάσεων προς βελτίωση τους.
11. Γνωμοδότηση σε θέματα σχετικά με την ειδικότητα της Αλλεργιολογίας κατόπιν επερωτήσεων από κυβερνητικά και άλλα αρμόδια όργανα ή και με δική της πρωτοβουλία.
12. Κάθε πρόσφορο γενικά μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4

1. Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, επικουρικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη.
2. α) Ως τακτικά μέλη, πλην των κατά την αρχική σύσταση της Εταιρείας υφισταμένων ιδρυτών, μπορούν να εκλεγούν Ιατροί μονίμως εγκατεστημένοι στην Ελλάδα που υποχρεωτικά πρέπει να έχουν τον τίτλο της ειδικότητας της Αλλεργιολογίας, σύμφωνα με την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία.
β) Επικουρικά μέλη γίνονται Ιατροί ειδικευόμενοι στην Αλλεργιολογία, οι οποίοι έχουν τελειώσει τα απαιτούμενα δύο χρόνια παθολογίας ή παιδιατρικής και διανύουν το πρώτο τουλάχιστον έτος της ειδικότητας στην Αλλεργιολογία σε αναγνωρισμένο από το αρμόδιο υπουργείο κέντρο της ημεδαπής. Επίσης, επικουρικά μέλη μπορούν να γίνουν και Ιατροί άλλων ειδικοτήτων που έχουν αποδεδειγμένα επιστημονικό ενδιαφέρον για την αλλεργιολογία και κλινική ανοσολογία.
γ) Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορεί να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί Ιατροί που έχουν τις προϋποθέσεις τακτικού ή επικουρικού μέλους και οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν μπορούν εύκολα να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Κάθε τακτικό ή επικουρικό μέλος που εγκαθίσταται μόνιμα στην αλλοδαπή γίνεται αυτόματα και χωρίς άλλη διαδικασία αντεπιστέλλον μέλος.
δ) Επίτιμα μέλη και επίτιμοι Πρόεδροι εκλέγονται ημεδαποί ή αλλοδαποί Ιατροί και γενικότερα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμβάλει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας ή έχουν προσφέρει πολλές και εξαίρετες επιστημονικές υπηρεσίες σχετικά με την αλλεργιολογία και κλινική ανοσολογία.
ε) Ο αριθμός των επικουρικών, αντεπιστελλόντων και επιτίμων μελών δεν μπορεί συνολικά να είναι ανώτερος του αριθμού των τακτικών.
στ) Ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την πλειοψηφία της παραγράφου 5. γ) του άρθρου μπορούν να ανακηρυχθούν Δωρητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις Ευεργέτες πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένως έχουν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες ή εισφορές στην Εταιρεία.
3. Η εκλογή της ιδιότητας του μέλους της Εταιρείας συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή των όρων και κανονισμών του καταστατικού.
4. Για την εκλογή των μελών απαιτούνται:
α) Για τα τακτικά μέλη αίτηση του υποψηφίου με πλήρη στοιχεία προς το Διοικητικό Συμβούλιο που υποχρεωτικά θα συνοδεύεται από επίσημο τίτλο ειδικότητας Αλλεργιολογίας σύμφωνα με την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία.
β) Για τα επικουρικά και αντεπιστέλλοντα μέλη αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο που να υποστηρίζεται ενυπόγραφα από δύο τακτικά μέλη της Εταιρείας. Για τους ειδικευόμενους στην Αλλεργιολογία που επιθυμούν να γίνουν επικουρικά μέλη, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό στοιχείο της ιδιότητας τους, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2. β) του Καταστατικού αυτού.
γ) Για τα επίτιμα μέλη, τους Δωρητές και Ευεργέτες ενυπόγραφη πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο δύο τουλάχιστον τακτικών μελών της Εταιρείας.
δ) Σε όλες τις περιπτώσεις εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και εφόσον προηγουμένως κριθεί με πλειοψηφία των μελών ότι ο υποψήφιος έχει τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό αυτό προσόντα.
ε) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία.
5. α) Για την εκλογή των τακτικών μελών απαιτείται πλειοψηφία του μισού συν ενός των τακτικών μελών που παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου.
β) Για την εκλογή επικουρικών ή αντεπιστελλόντων μελών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων τακτικών μελών.
γ) Για την εκλογή των επιτίμων μελών, επιτίμων Προέδρων, Δωρητών και Ευεργετών απαιτείται πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρισταμένων τακτικών μελών.
6. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αλλά μόνον απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση που επίκουρο μέλος αποκτήσει την ειδικότητα του Αλλεργιολόγου και υποβάλει αίτηση με αντίγραφο του τίτλου της ειδικότητας, καθώς και στην περίπτωση αντεπιστελλόντων μελών που ήσαν παλαιότερα τακτικά ή επικουρικά μέλη και επιθυμούν μετά από μόνιμη επανάκαμψη τους στην Ελλάδα να αποκτήσουν πάλι στην ιδιότητα που είχαν πριν.
7. Επί απόρριψης αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επανέλθουν προσκομίζοντας τυχόν νέα στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 5

1. α) Στα νεοεκλεγέντα μέλη έγγραφη γνωστοποίηση της εκλογής τους από τον Γεν. Γραμματέα.
β) Συγχρόνως καλούνται τα τακτικά, επικουρικά και αντεπιστέλλοντα μέλη να καταβάλλουν στον Ταμία της Εταιρείας το ποσόν που αντιστοιχεί στην εγγραφή και στην συνδρομή τους.
γ) Στα επίτιμα μέλη και στους επίτιμους Προέδρους αποστέλλονται εκτός από την γνωστοποίηση και σχετικό δίπλωμα με την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος τους το επιδίδει ιδιόχειρα κατά την διάρκεια επίσημης επιστημονικής ή κοινωνικής εκδήλωσης της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6

1. Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον νόμο περί Σωματείων και το Καταστατικό, Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμειακά εντάξει και έχει παρέλθει 3μηνο από την τακτικά εκλογή τους.
2. Τα επικουρικά, αντεπιστέλλοντα, επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός των τακτικών μελών μπορούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11, να παρίστανται χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου και τα επικουρικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Εταιρείας.
4. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη που απουσιάζουν από την Ελλάδα έχουν δικαίωμα να απευθύνονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να υποβάλλουν προτάσεις για την διευκόλυνση του επιστημονικού έργου της Εταιρείας.
5. Τακτικά, επικουρικά και αντεπιστέλλοντα μέλη που ανακηρύχθηκαν επίτιμοι Πρόεδροι, Δωρητές ή Ευεργέτες, εξακολουθούν να διατηρούν όλα τα δικαιώματα του μέλους που ήσαν πριν.
6. Τα μέλη υποχρεούνται :
α) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της.
7. α) Τα τακτικά επικουρικά και αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής που καθορίζεται και προσαρμόζεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
β) Τα νεοεκλεγέντα μέλη πληρώνουν ολόκληρη την ετήσια συνδρομή τους για τον χρόνο που εξελέγησαν και άσχετα με την ημερομηνία εκλογής τους.
γ) Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της ετήσιας συνδρομής, καθυστερούμενες συνδρομές καταβάλλονται σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν κατά την εξόφλησή τους.
δ) Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.
8. Τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός αν εξοφλήσουν τις οφειλές τους πριν την έναρξη της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Τα μέλη διαγράφονται από τα Μητρώα της Εταιρείας:
α) Με τον θάνατο τους.
β) Με έγγραφη παραίτηση που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Όταν δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή του για περισσότερα από 3 χρόνια, παρά την γραπτή υπόμνηση του Ταμία. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να ξαναεγγραφούν με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβολή των συνδρομών που οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 8. γ).
δ) Σε περίπτωση που απέχουν συστηματικά και αδικαιολόγητα από τις Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον επί τριετία.
ε) Όταν δείχνουν κατ’ επανάληψη απειθαρχία και ασέβεια προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλιού.
2. Για την περίπτωση β αρκεί η αποδοχή της παραίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ για τις περιπτώσεις γ, δ και ε απαιτείται εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων τακτικών μελών.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και έχουν ισχύ σε συνάρτηση με το άρθρο 10 του καταστατικού αυτού περί πειθαρχικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι πόροι της Εταιρείας από:
1. Το δικαίωμα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών.
2. Τις έκτακτες εισφορές, οι οποίες μπορούν να επιβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Έσοδα από την οργάνωση Ιατρικών Συνεδρίων, επιστημονικών γενικότερα και κοινωνικών εκδηλώσεων.
4. Έσοδα από επιστημονικές εκδόσεις της Εταιρείας.
5. Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το Κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους οργανισμούς ημεδαπής ή αλλοδαπής
6. Δωρεές κάθε είδους.
7. Τους τόκους από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.
8. Εισοδήματα που αποκτώνται από περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

1. α) Τις εργασίες της εταιρείας διευθύνει επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους.
β) Τα επτά τακτικά μέλη που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες συγκαλούνται από τον πλειοψηφήσαντα εντός 10ημέρου από την ημέρα των εκλογών στην έδρα της Εταιρείας και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία με φανερή ψηφοφορία.
γ) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διοικεί την Εταιρεία μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο παραδίδει υποχρεωτικά μετά την κοινοποίηση της συγκρότησής των εις σώμα την σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα έγγραφα, την αλληλογραφία και το Ταμείο λογιστικά εντάξει.
δ) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3ετής και δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του 3μήνου εάν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η διενέργεια αχαιρεσιών. (Για το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει εκλεγεί σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό η θητεία του όπως προβλέπεται από αυτό, θα είναι 3ετής).
ε) Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Κατ’ εξαίρεση, την θέση του Προέδρου δεν μπορεί να καταλάβει το ίδιο πρόσωπο που εχρημάτισε, από την εγγραφή της τροποποίησης του Καταστατικού στα οικεία βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου, Πρόεδρος πέραν των δύο, συνεχόμενων ή μη, πλήρων 3ετιών στην θέση αυτή. Επίσης, χωρίς αναδρομικό χαρακτήρα, τακτικά μέλη που έχουν χρηματίσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για δύο συνεχόμενες 3ετίες δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός εάν δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων. Ως 3ετής θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται και το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 1/2 έτους.
στ) Σε περίπτωση οριστικής και για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των μελών αυτού συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους και τη θέση του αποχωρήσαντος αναλαμβάνει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα μέλη του. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή οι κενωθείσες θέσεις είναι περισσότερες των τριών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του οφείλει εντός μηνός να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση προς πλήρωση των κενών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού αυτού περί Αρχαιρεσίων. Ο καταλαμβάνων θέση προς πλήρωση κενού στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει μόνο το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
ζ) Η αδικαιολόγητη και συνεχής επί τρεις μήνες απουσία μέλους από τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται, κατά την κρίση του Δ.Σ. να θεωρηθεί ως παραίτηση.
η) Το αξίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και δεν δικαιούται τα μέλη του οποιαδήποτε αποζημίωσης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ημεραργίες ή για εκτός έδρας παραμονή και απασχόληση προς υποθέσεων της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση δύναται το Δ.Σ. να αποφασίζει την καταβολή εξόδων μετακινήσεως και διαμονής εκτός έδρας εις μέλη του ή εταίρους δια την ανάθεσιν εκτελέσεως ειδικώς εντεταλμένης υπηρεσίας της Εταιρείας προς κάλυψιν δαπανών και εξόδων μετακινήσεων με την προσκόμιση σχετικών αποδείξεων.
2. α) Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά έξη φορές τουλάχιστον τον χρόνο και εκτάκτως όταν κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από τρία τουλάχιστον μέλη του.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός ή ο Ειδικός Γραμματέας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντα. Για θέματα που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- τα μέλη αυτά στερούνται ψήφου κατά την λήψιν σχετικών αποφάσεων.
γ) Τα θέματα που συζητούνται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τους παρόντες στην Συνεδρίαση Συμβούλους. Τυχόν διαφωνίες μπορούν να επικαλεσθούν μόνον οι διαφωνήσαντες και εφόσον η διαφωνία τους διατυπώνεται εγγράφως στα πρακτικά.
3. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε κάθε κατάλληλη ενέργεια προς πραγμάτωση των σκοπών της, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει από το νόμο ή το Καταστατικό ή Γενική Συνέλευση.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Διαχειρίζεται προς όφελος της Εταιρείας την κινητή και ακίνητη περιουσία και τους πόρους της.
β) Έχει την ευθύνη για την τήρηση του Καταστατικού και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ενώπιον της οποίας υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και διαχείρισης.
γ) Αποδέχεται δωρεές και κάθε είδους κληροδοσίες.
δ) Ενεργεί για την εγγραφή και διαγραφή μελών, για την επιβολή πειθαρχικών και την απονομή τιμητικών διακρίσεων, σύμφωνα με το Καταστατικό.
ε) Συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας εις τον οποίον προβλέπεται και η συγκρότησις από τα μέλη του Δ.Σ. ή και από άλλα μέλη της Εταιρείας, επιτροπών, ομάδων εργασίας κλπ. για την υποβοήθηση του έργου του, ορίζοντας σε κάθε περίπτωση τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τον αριθμό και την θητεία των μελών που συμμετέχουν σ’ αυτές.
στ) Διοργανώνει τις επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και φροντίζει για την έκδοση και διάδοση των πρακτικών των επιστημονικών εκδηλώσεων και κάθε άλλου εντύπου της Εταιρείας.
ζ) Καταρτίζει το πρόγραμμα και ορίζει τους ομιλητές των επιστημονικών εκδηλώσεων που οργανώνει η Εταιρεία από μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς.
η) Γνωμοδοτεί προς τις αρμόδιες αρχές επί επιστημονικών θεμάτων και καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες ομοειδείς οργανώσεις.
9) Αποφασίζει την έγερση αγωγών και ασκεί κάθε ένδικο μέσο προς τα αρμόδια Δικαστήρια, γενικά δε έχει κάθε αρμοδιότητα και εξουσία αντιπροσωπείας, διαχείρισης, ελέγχου και επίβλεψης των ηθικών και υλικών συμφερόντων της Εταιρείας.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, εισηγείται προς το Συμβούλιο κάθε πρόταση που έχει σχέση με τις δραστηριότητες και την διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας γενικότερα.
β) Συγκαλεί με τον Γενικό Γραμματέα τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, ορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά εντάξει τακτικών μελών.
γ) Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα εν γένει τα εξερχόμενα έγγραφα. Με τον Ταμία υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές αναλήψεων κάθε ποσού γενικά.
δ) Φροντίζει για την ακριβή εφαρμογή του καταστατικού και υποβάλει στην Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Δικαιούται να παρίσταται ο ίδιος ή αναπληρωτής του μέλους του Δ.Σ. σε όλες τις επιτροπές, τομείς μελέτης κλπ, των οποίων και συντονίζει το έργο τους.
ε) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής και εν γένει έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.
στ) Δεν μπορεί να ασκεί συγχρόνως καθήκοντα Προέδρου και καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ή Ταμία.
5. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κωλυόμενο ή απόντα σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύματος και των δύο, προσωρινά καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται και για την συγκεκριμένη μόνο περίπτωση, στον πρεσβύτερο από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 4 στ. του άρθρου αυτού.
6. Ο Γενικός Γραμματέας:
α) Συντάσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την αλληλογραφία και τα εξερχόμενα έγγραφα τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
β) Με εντολή του Προέδρου, συγκαλεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τα μέλη της Εταιρείας σε τακτικές έκτακτες, καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις και αρχαιρεσίες.
γ) Τηρεί το μητρώο των μελών, ευεργετών και δωρητών, το βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φυλάσσει την σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς επίσης και τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κυκλώματος.
8. Ο Ταμίας:
α) Εισπράττει γενικά κάθε έσοδο της Εταιρείας με διπλότυπες αποδείξεις, είτε αυτοπροσώπως είτε με εισπράκτορες της εκλογής του και με δική του ευθύνη για κάθε ζημία ή παράλειψη. Ειδικότερα ενεργεί την είσπραξη του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών. Είναι υποχρεωμένος να προσκαλεί εγγράφως κάθε μέλος που καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του και να γνωστοποιεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου κάθε χρόνο στον Γενικό Γραμματέα το ονοματεπώνυμο των μελών που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.
β) Ενεργεί όλες τις πληρωμές συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και εντολές ανάληψης οποιουδήποτε ποσού.
γ) Συγκεκριμένα περί εσόδων και δαπανών, οφείλει να τηρεί βιβλίο ταμείου που φέρει την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου, στο οποίο οι εγγραφές πρέπει να βασίζονται σε ανάλογα παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία.
δ) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων που υποβάλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ε) Υποχρεούται να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό που ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
στ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται προσωρινά από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9) Οι Σύμβουλοι συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Ως προς τα μέλη της Εταιρείας πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν:
α) Η απρεπής γενική συμπεριφορά.
β) Η ασυμβίβαστη συμπεριφορά προς τους σκοπούς της Εταιρείας.
γ) Η παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, και Νομολογίας εν γένει, καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι πειθαρχικές κυρώσεις για τα πιο πάνω παραπτώματα είναι:
α) Η προφορική παρατήρηση.
β) Η έγγραφη επίπληξη.
γ) Η πρόσκαιρη, αποστέρηση της ιδιότητος του μέλους διάρκειας 6 μηνών.
δ) Η οριστική διαγραφή από την Εταιρεία.
3) Τις ανωτέρω κυρώσεις επιβάλει:
α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου περί των παραγράφων 2 (α) και 2 (β).
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου ή τριών (3) από τα μέλη του, προκειμένου για τις παραγράφους 2 (γ) και 2 (δ).
4. Οι αποφάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, μπορούν να εκκληθούν από τον ενδιαφερόμενο με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει σχετικά αμετακλήτως, οι δε τυχόν ασκούμενες εφέσεις δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.
5. Ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πειθαρχικά παραπτώματα, πλην αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αποτελούν:
α) Κάθε ενέργεια ή παράλειψη που επιφέρει ηθική ή υλική ζημιά στην Εταιρεία.
β) Η παραμέληση καθηκόντων.
6. Η πειθαρχική κύρωση για τα πιο πάνω παραπτώματα είναι η έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την επιβολή της απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται σε συνεδρίαση στην οποία παρίσταται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του και επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).
7. Για σοβαρούς λόγους έλλειψης εμπιστοσύνης, το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παυθεί στο σύνολο του από έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων μελών. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση με το αιτιολογικό αυτό συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την στιγμή που θα ζητηθεί αυτό εγγράφως από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμιακώς εντάξει τακτικών μελών της Εταιρείας. Επί ολιγωρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το ίδιο ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών μπορεί να συγκαλέσει κατά παρέκκλιση την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παύσης του Διοικητικού Συμβουλίου με την παραπάνω διαδικασία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί υποχρεωτικά εντός δέκα πέντε (15) ημερών νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 11

1) Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από το σύνολο των μελών και είναι το κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που υποβάλλεται σ’ αυτήν μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Οι γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές έκτακτες και καταστατικές. Όταν πρόκειται να συζητηθούν διοικητικά θέματα και να ληφθούν αποφάσεις, καλούνται και συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη ενώ όταν πρόκειται να συζητηθούν η γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα, συμμετέχουν όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Τα μέλη συμμετέχουν σε όλες ανεξαρτήτως τις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως, απαγορεύεται δε η αντιπροσώπευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο από άλλα μέλη.
3) Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται στην έδρα της Εταιρείας προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα που περιλαμβάνουν τον χώρο και τον χρόνο σύγκλησης καθώς και την ημερήσια διάταξη η όποια συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη κάθε πρόταση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, αν υποβληθεί σ’ αυτό δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και οπωσδήποτε πριν από την αποστολή των προσκλήσεων.
4) Η Γενική Συνέλευση λογίζεται επίσημα καταρτισμένη όταν παρίστανται τα μισά πλέον ενός των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία, εκτός των περιπτώσεων που κατά το παρόν Καταστατικό απαιτείται αυξημένη απαρτία. Εάν δεν επιτευχθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη, χωρίς άλλη ειδοποίηση, μετά οκτώ (8) πλήρεις ημέρες στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα και ώρα και την ίδια ακριβώς ημερήσια διάταξη. Η δεύτερη αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των προσελθόντων τακτικών μελών.
5. Στις Γενικές Συνελεύσεις κατά την έναρξη της συνεδριάσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και στην συνέχεια ορίζεται υπ’ αυτής ο Πρόεδρος ο οποίος διευθύνει τις εργασίες και ο Γραμματεύς ο οποίος τηρεί τα πρακτικά.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων περιορίζονται εντός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίσει για την αλλαγή η προσθήκη θέματος στην ημερησία διάταξη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν κατά το Καταστατικό προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία, με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως δια βοής. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία οπότε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως. Η εκλογή προσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται πάντοτε μυστική με ψηφοδέλτια και με απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η εκλογή, εκλέγεται δε ο σχετικώς πλειοψηφήσας. Επί ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Τα θέματα που συζητήθηκαν καθώς και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται από τον Γραμματέα στο Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο αυτής.
7. Εάν οι εργασίες της Συνέλευσης δεν λήξουν την ίδια ημέρα τότε, μετά συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη συνέρχονται σε νέα Συνεδρίαση χωρίς άλλη ειδοποίηση σε τόπο, ημέρα και ώρα που καθορίζει το Προεδρείο. Σ’ αυτή την περίπτωση η νέα Συνεδρίαση θεωρείται συνέχιση της πρώτης, γίνεται με το ίδιο Προεδρείο και επεξεργάζεται τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι ληφθείσες ήδη αποφάσεις θεωρούνται ως αμετάκλητα ειλημμένες.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο και εντός του πρώτου τριμήνου έτους.
2. Σ’ αυτή γίνεται:
α) Ενημέρωση των μελών για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου στον διαρεύσαντα χρόνο και προγραμματισμός της μελλοντικής δράσης της Εταιρείας.
β) Λογοδοσία διαχειριστική του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση ισολογισμού.
γ) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την γενόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διαχείριση.
δ) Απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε ευθύνη.
ε) Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Οι διαδικασίες σύγκλησης των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, διεύθυνσης των εργασιών τους και λήψης αποφάσεων είναι οι ίδιες που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11 περί Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα χωρίς χρονικούς περιορισμούς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε επείγοντα θέματα.
2. Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το κρίνει απαραίτητο και το πολύ εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει εντός μηνός το βραδύτερο έκτακτη Γενική Συνέλευση άμα αυτό ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα θέματα που προτείνονται προς συζήτηση και τον λόγο του επείγοντος.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Οι καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις έχουν ως έργο την λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την μεταβολή του σκοπού ή την διάλυσή της.
2. Συγκαλούνται είτε με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου είτε κατόπιν γραπτής αίτησης των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύονται οι διατάξεις του Καταστατικού των οποίων ζητείται η τροποποίηση και περιληπτικά οι προτεινόμενες ή η προτεινόμενη μεταβολή του σκοπού, εφόσον δε ζητείται η διάλυση της Εταιρείας, τους λόγους για τους οποίους αυτή επιβάλλεται.
3. Σε περίπτωση μεταβολής του σκοπού ή διάλυσης της Εταιρείας, οι καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού αυτού.
4. Στις καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των παρόντων δεν θα είναι μικρότερος του ημίσεως των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
5. Οι μη αναφερόμενες στο άρθρο αυτό λοιπές διαδικασίες σύγκλησης, απαρτίας, διεύθυνσης και διεξαγωγής των εργασιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου ΙΙ του παρόντος Καταστατικού.
6. Καταστατικά θέματα με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού μπορούν να συζητούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις με την ευκαιρία τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, αρκεί τα θέματα αυτά να περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και να υπάρχει πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των παρόντων δεν θα είναι μικρότερος του ημίσεως των εχόντων δικαίωμα ψήφων τακτικών μελών.
7. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων για την τροποποίηση του Καταστατικού δεν έχουν ισχύ, εάν προηγουμένως δεν έχουν επικυρωθεί από την αρμόδια Δικαστική Αρχή και καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται συγχρόνως με το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 περί Αρχαιρεσιών.
2. Τα πλειψηφήσαντα κατά τις Αρχαιρεσίες τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκαλούνται εντός δεκαημέρου, σύμφωνα με την παρ. 1. β) του άρθρου 9, εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο και Γραμματέα με φανερή ψηφοφορία και συγκροτούνται σε σώμα. Επί τούτου συντάσσεται πρακτικό που αποδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι 3ετής και συμπίπτει ακριβώς με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης, για οποιονδήποτε λόγο, μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η συμπλήρωση της κενωθείσης θέσης γίνεται βάσει της παρ.1. στ) του άρθρου 9 του Καταστατικού αυτού.
4. Η θέση μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι άμισθη και τιμητική.
5. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα χωρίς κανέναν περιορισμό.
6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή:
α) Συγκαλείται με πρόκληση του Προέδρου της και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.
β) Έχει δικαίωμα να ζητεί από το Διοικητική Συμβούλιο κάθε πληροφορία χρήσιμη για τον έλεγχο και μπορεί να εξετάζει οποτεδήποτε τα τηρούμενα βιβλία και έγγραφα που αφορούν τα οικονομικά της Εταιρείας, καθώς και το περιεχόμενο του ταμείου.
γ) Επιβλέπει να τηρούνται κατά την διαχείριση οι νόμοι του Κράτους, οι διατάξεις του Καταστατικού και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων .
δ) Συντάσει κάθε χρόνο έκθεση διαχειριστικού ελέγχου που υποβάλλει υποχρεωτικά σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση.
ε) Δικαιούται να συγκαλέσει εκτάκτως γενική Συνέλευση μετά από εγγραφή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν κριθεί ότι κινδυνεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως και ποτέ μέσω αντιπροσώπευσης τους με οποιοδήποτε τρόπο από τρίτους. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 μόνον τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία και επί πλέον για τα νέα μέλη να έχει παρέλθει τρίμηνο από της εγγραφές τους στην εταιρεία. Υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από πέντε τακτικά μέλη με έγγραφη δήλωση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Ο υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και υποψήφιος για την Εξελεγκτική Επιτροπή και αντίστροφα.
2. Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει αμέσως δύο από τα παρόντα τακτικά μέλη που θα αποτελέσουν μαζί με αυτόν την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. Στην Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτήθηκε ο Γενικός Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδει το μητρώο των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και πλήρη κατάλογο των υποψηφίων. Εάν δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς επίσης και αριθμού αναπληρωματικών μελών κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, ο κατάλογος των υποψηφίων συμπληρώνεται με προφορική υποβολή υποψηφιοτήτων είτε αυτοπροσώπως είτε με υπόδειξη άλλων τακτικών μελών. Ο Πρόεδρος αναγράφει στον πίνακα ή σε άλλο εμφανές μέρος τα ονόματα των υποψηφίων χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει εγκαίρως να ετοιμάσει επαρκή αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων, πολυγραφημένων ή δακτυλογραφημένων του ίδιου χρώματος των ίδιων διαστάσεων και της ίδιας ποιότητας. Κάθε ψηφοδέλτιο διαιρείται από επάνω προς τα κάτω σε δύο τμήματα που φέρουν σε επικεφαλίδα με κεφαλαία γράμματα κατά σειρά τις ενδείξεις: “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ”, “ΕΞΕΛΕΓΚΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ” και κάτω από αυτές τις ενδείξεις τα ονόματα των αντίστοιχων κατά αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση που ο κατάλογος των υποψηφίων είναι ελλιπής και συμπληρώνεται σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου αυτού, τότε τα ψηφοδέλτια ετοιμάζονται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας κατά τον ίδιο τρόπο και με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής είτε με το χέρι, είτε με άλλο πρόσφορο για την στιγμή αυτή μέσο. Η Εφορευτική Επιτροπή παίρνει τα κατά νόμο πρόσφορα μέτρα προς εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής και της μυστικότητας της ψηφοφορίας, ενώ υποχρεούται να παραδίδει σε κάθε ψηφοφόρο που προσέρχεται το ψηφοδέλτιο, αφού ελέγξει τα στοιχεία του και βεβαιωθεί ότι έχει δικαίωμα ψήφου.
4. Κάθε ψηφοφόρος ρίχνει στην ψηφοδόχο ένα ψηφοδέλτιο μέσα σε φάκελο. Οι ψήφοι προτίμησης υπέρ των υποψηφίων σημειώνονται με σταυρό δίπλα στο όνομα του ψηφιζομένου. Σε κάθε ψηφοδέλτιο είναι δυνατόν να δοθούν ψήφοι προτίμησης (σταυροί) μέχρι επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτια που φέρουν οποιοδήποτε διακριτικό σημείο, διαγραφές ή προσθήκη ονομάτων είναι άκυρα.
5. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των φακέλων που είναι μέσα στην ψηφοδόχο, χωρίς να τους ανοίξει. Στην συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι και γίνεται η καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι επτά (7) πρώτοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους ψήφους για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρεις (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας με τον τελευταίο επιτυχόντα, γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων. Η εφορευτική Επιτροπή συντάσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και των επιλαχόντων με τους ψήφους προτίμησης που πήρε καθένας, τα οποία και υπογράφουν. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο του μητρώου που χρησιμοποιήθηκε για τις εκλογές παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και φυλάσσονται στα αρχεία της Εταιρείας.
6. Για κάθε ζήτημα που ήθελε προκύψει κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών, μόνη υπεύθυνη είναι η Γενική Συνέλευση που αποτελεί και το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η Εταιρεία μπορεί να διαλυθεί:
α) Εφόσον ο αριθμός των τακτικών μελών γίνει μικρότερος από το νόμιμο όριο.
β) Εκούσια με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται εντός μηνός από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από τα τρία τέταρτα (3/4) των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των οικονομικά εντάξει μελών.
2. Αντίγραφο της απόφασης για την διάλυση υποβάλλεται με μέριμνα του Προέδρου, μέσα σ΄ ένα μήνα από την λήψη της, στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
3. Η διάλυση της Εταιρείας επέρχεται από την εγγραφή της δικαστικής απόφασης στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Όταν αποφασιστεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση και κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και διορίζει τους εκκαθαριστές, στην ανάγκη δε και την προθεσμία μέσα στην οποία νομίζει ότι πρέπει να συντελεστεί η εκκαθάριση.
2. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδικαίως κάθε εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, από τους οποίους ο αρχαιότερος εκτελεί χρέη Προέδρου.
4. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, όταν το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών μελών κρίνει ότι είναι αναγκαία η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, οι εκκαθαρισταί οφείλουν να την συγκαλέσουν προς λήψη αποφάσεων επάνω στα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η σύγκλησή της.
5. Η έγκριση των λογαριασμών της εκκαθάρισης γίνεται από την Γενική Συνέλευση.
6. Η περιουσία της Εταιρείας δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη της αλλά διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εξυπηρέτηση παρεμφερών με της Εταιρείας ή άλλων κοινωφελών σκοπών.
Το παρόν καταστατικό το οποίο αποτελεί τροποποίηση του αρχικού καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (αριθ. εγκριτικής αποφάσεως 951/72 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της εταιρείας σήμερα την 26η Νοεμβρίου 1994 και υπογράφεται παρά αυτών.